Tietosuojaseloste

Suomen Laite ja Asennus Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§


Laadittu: 20.08.2020 Viimeksi päivitetty: 20.08.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Laite ja Asennus Oy (Y-tunnus: 2911259-1)
  toimisto(at)suomenlaitejaasennus.fi
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Tanja Oinonen, toimisto(at)suomenlaitejaasennus.fi
 3. Rekisterin nimi
  Työnhakijarekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteröidyt hakevat töihin Suomen Laite ja Asennus Oy:lle. Tietoja käytetään mahdollisen työsuhteen luomiseen ja hoitamiseen. Henkilötietolaki 8§.
 5. Rekisterin tuotesisältö
  Palkkatoive, koulutustausta, työkokemus, syntymäaika ja yhteystiedot sekä sovitut työtehtävät ja vastuut.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot saadaan työnhakijan suostumuksella Suomen Laite ja Asennus Oy:lle lähettämästä sähköpostista.
 7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta Suomen Laite ja Asennus Oy ulkopuolisille tahoille muutoin kuin mitä työsuhde sitä vaatii (mm. Valttikortin tilaus).
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisteritietojen teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voi fyysisesti sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolisessa tietojärjestelmissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla (Henkilötietolaki 22§ ja 22§a).
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain vaitiolovelvollisuutteen kirjallisesti sitoutuneilla yrityksen henkilöillä.
  B. Atk:lla käsiteltävät tiedot in suojattu salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin sekä yrityksen ulkopuolelta, että yrityksen sisällä. Tietoja käsittelevät vain ne yrityksen henkilöt, joille se tehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä ja jotka ovat kirjallisesti vaitiolovelvollisuuteen sitoutuneet.
  Manuaalinen ja Atk:lla käsiteltävät aineistot tuhotaan seuraavasti:
  Tiedot poistetaan kaikista järjestelmistä viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta tai heti kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa työnhaun yrityksestä.
  Kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.
 10. Tarkastusoikeus
  Työnhakijalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa (Henkilötietolaki 26-28§). Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai tietosuojavaltuutetun toimiston laatimalla tarkastuslomakkeella, joka lähetetään pdf-tiedostona yhdistyksen sähköpostiin toimisto(at)suomenlaitejaasennus.fi.
 11. Työnhakijalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista(Henkilötietolaki 29§). Korjauspyyntö on esitettävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)suomenlaitejaasennus.fi tai tietosuojavaltuutetun toimiston laatimalla korjaamisvaatimuslomakkeella, joka lähetetään pdf-tiedostona yrityksen sähköpostiin toimisto(at)suomenlaitejaasennus.fi.
 12. Tietosuojaselosteen muutokset
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.